ระเบียบและประกาศต่างๆ  (งานการเงินและบัญชี)   

      แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบลูกหนี้เงินยืม
      ประกาศ  การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
      ประกาศ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
     การขออนุมัติให้ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ 
     ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 
   
  ประกาศ หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย 
     
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
      หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
      หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ฉบับที่ 2)
      การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
     การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     ขั้นตอนและข้อกำหนดการเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
      ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต (006/2561) เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญา
          บริษัท เซ้าท์เทอร์น คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ (ภูเก็ต) จำกัด
     ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต (007/2561) เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญา
          ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนัชชา แซนนิทารี ซิสเต็ม
     ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต (008/2561) เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญา บริษัท เซ้าท์แปซิฟิก คอมพิวเตอร์ จำกัด

 

      การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
      การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับ 2)
      การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับ 3)
      การยกเลิกประกาศและให้จ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
      การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ     
      
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม) ณ 8 ก.พ.2564     
      
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม) ณ 18 ธ.ค.2563

 

 

(Download File---Powerpoint)


       การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
       การเบิกจ่ายจัดฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร
       เงินเดือน/ค่าจ้าง                                                                             

                                                              คลิกเพื่อเข้าเว็บ ระเบียบกองคลัง.หาดใหญ่

  

ประกาศงานพัสดุ

   ► 1. เอกสารบรรยาย พ.ร.บ. คลังจังหวัดภูเก็ต  (วันที่ 17-18 ต.ค. 60)

   ►  2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ2560 (วันที่ 17-18 ต.ค. 60)

ระเบียบงานพัสดุ

           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

           พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   

การกำหนดราคากลาง

            คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง

 

 

 

         2.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

                       New!!! ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

                        ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนมกราคม 2561 

                        บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ นร 0731.1-ว 60 ลงวันที่  17  มีนาคม  2560

                      ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0719/ว 77 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553)

 

         3.การจำแนกประเภทรายจ่าย
                      3.1 การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
                      3.2 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                                                                                              NEW : ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ นร 0704-ว 33  ลงวันที่  18 มกราคม  2553                                                               ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ นร 0704-ว 68  ลงวันที่  29  เมษายน 2558                                                              (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548)

                      3.3 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                           (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549)
                      3.4 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                           (หนังสือสำนัก งบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553)
                      3.5 ตัวอย่างการจำแนกประเภทวัสดุ - ครุภัณฑ์

                      3.6 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
                          

          4.การแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการ
         

           4.1 การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาลัยเป็นกรรมการตามระเบียบ
                          สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 และข้อ 35 และข้อ 35
                         (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ)0408.4/ว 155 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550)

                    4.2 การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยว่าพัสดุ
                          พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
                          (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553)

         

     

1.1  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  (Download File)        

                 นิยาม
                 การใช้บังคับการมอบอำนาจ
                 บทกำหนดโทษ
                 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
                 บททั่วไปของการจัดหา
                 การซื้อการจ้าง
                 การจ้างที่ปรึกษา
                 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
                 การแลกเปลี่ยน
                 การเช่า
                 สัญญาและหลักประกัน
                 การลงโทษผู้ทิ้งงาน
                 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ

          1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2549
                  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

          1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2542
              หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป
                      
ส่วนที่ 1
                      ส่วนที่ 2 การบังคับใช้และการมอบอำนาจ
                      ส่วนที่ 3 บทกำหนดการลงโทษ
              หมวดที่ 2 การจัดหา 
                      
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
                      ส่วนที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง
                      ส่วนที่ 3 จ้างที่ปรึกษา
                      ส่วนที่ 4 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
                      ส่วนที่ 5 การแลกเปลื่ยน
                      ส่วนที่ 6 การเช่า
                      ส่วนที่ 7 สัญญาและหลักประกัน
                      ส่วนที่ 8 การลงโทษผู้ทิ้งงาน 
              หมวดที่ 3 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
                      
ส่วนที่ 1 การยืม
                      ส่วนที่ 2 การควบคุม
                      ส่วนที่ 3 การจำหน่าย
              หมวดที่ 4 บทเฉพาะกาล
                      
ส่วนที่ 1

             1.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
                      
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรั

              1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
                       
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551