ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ

        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัสดุ ของทุกหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ตโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการพัสดุโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2542

  การบริหารการใช้พัสดุ


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 แจ้งตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร0205/1123 ลงวันที่ 26 มกราคม 2543
และหนังสือ สำนักนายก รัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/ว2324 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543