หัวหน้างานคลังและทรัพย์สิน

                                                          

                                                                     

                                                                 นางวันวิสาข์ ชูวารี
                                         ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
                                                           เบอร์โทร :: 076-276068
                                           E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

                  งานการเงินและบัญชี

 

                                                             งานงบประมาณ                                           

 

                                         

                     นางสาวแอลนา  ธีรภัทร์ตระกูล                                      นางสาวณิรดา คุณลักษณ์
       ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                     ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี
                           เบอร์โทร :: 6065                                                           เบอร์โทร :: 6069
         E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

 

                                       งานบัญชี (เงินรายได้) 
 

                                                            

                         นางสาวศุภลักษณ์  สุกใส                                         นางสาวรัตน์ศิริ  ไม้จันทร์
               ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี                             ตำแหน่ง :: พนักงานบริหารทั่วไป
                             เบอร์โทร :: 6156                                                      เบอร์โทร :: 6503
         E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

                                                                                                                      

                                                                   นางสาวจันทรา  ทวะชาลี
                                                           ตำแหน่ง :: พนักงานบริหารทั่วไป
                                                                        เบอร์โทร :: 6071
                                                    E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                 

 

 

                             งานบัญชี (เงินงบประมาณ)         

                                                

                                                                 นางสาวสุกานดา  เศรษฐพงศ์
                                                            ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี
                                                                          เบอร์โทร :: 6066
                                                    E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

                          งานการเงิน (เงินงบประมาณ)

                                                                                   

                                                                      นางสาวปาณิศา  รักยศ
                                                      ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                                                                          เบอร์โทร :: 6157
                                                     E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                      

                                       งานการเงิน (เงินรายได้)     

                                          N1

                        นางสาวพรรณี  เพชรลืม                                                นางศิริขวัญ  คิดโปร่ง
                ตำแหน่ง ::นักวิชาการอุดมศึกษา                               ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี
                          เบอร์โทร :: 6017                                                          เบอร์โทร :: 6072
        E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                                      

                                                    

                           นางวราพร  อกนิษฐากร                                             นางสาวศตฤทัย  สุขทวีกุล
                 ตำแหน่ง :: นักวิชาการอุดมศึกษา                                ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี
                             เบอร์โทร :: 6016                                                            เบอร์โทร :: 6067 
          E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.