ฐานข้อมูลราคา

ฐานข้อมูลราคากลาง

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาพัสดุ มีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบหรือหาข้อมูลได้  ดังนี้

             ►กรมบัญชีกลาง

1.  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (การฝึกอบรมสัมมนา,การโฆษณา การประชาสัมพันธ์,การจ้างที่ปรึกษา,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ)  

ดูรายละเอียดได้จาก   http://bbstore.bb.go.th/cms/1518427147_9385.pdf

2.   หลักเกณฑ์  และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ดูรายละเอียดได้จาก   http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=7667&mid=282&catID=0   

3.   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์    

ดูรายละเอียดได้จาก   http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=7263&mid=279&catID=0 

4.   ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ดูรายละเอียดได้จาก  http://www.bb.go.th/topic.php?gid=238&mid=280

 

►กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.   มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,CCTV และ GIS)

ดูรายละเอียดได้จาก  http://103.28.101.10/project51new/specict60.php

 

►โยธาไทย

1.   หลักการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

ดูรายละเอียดได้จาก   https://drive.google.com/file/d/1BdJnGDGheZejENmYQAaFkcN34dyaWZHl/view

2.   บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดได้จาก

https://drive.google.com/file/d/1ScWS7LvNVE-bDnIylVghnzfo5BaWAlj6/view

 

►พาณิชย์จังหวัด

1.   ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

ดูรายละเอียดได้จาก   http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/Select_month_regionCsi.asp?region=4